Zakoni

  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
  • Pomorski zakonik
  • Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otovrenih za međunarodni promet
  • Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
  • Uredba o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra
  • Uredba o razvrstvanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
  • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otovrene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodijele prihoda