Objavljeno: 09. 03. 2023.
Kategorija: Novosti

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PISANIH ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

Na temelju članka 58., a u svezi članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07), Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije 28.prosinca 2022. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PISANIH ZAHTJEVA

 ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

 

 1. Pravo na dodjelu veza

Pravo korištenja komunalnog veza imaju sve fizičke i pravne osobe koje su vlasnik ili korisnik plovila, a imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave (u ovom slučaju grada Kaštela) ili plovilo koje pretežito boravi na tom području i upisano je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje Ugovor o komunalnom vezu s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije.

Ukoliko plovilo ima suvlasnike zahtjev za dodjelu komunalnog veza se podnosi uz javnobilježnički ovjerenu suglasnost svih preostalih suvlasnika za dodjelu veza podnositelju zahtjeva.

Ukoliko plovilo u registru Lučke kapetanije ima upisanog korisnika plovila tad se samo navedeni uzima u obzir kod dodjele komunalnog veza.

 1. Kriteriji za dodjelu komunalnog veza

       Komunalni vez daje se na korištenje prema redoslijedu utvrđenom na „Listi za dodjelu prava na sklapanje Ugovora o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari po završenom javnom pozivu“ (u daljnjem tekstu: Lista). Lista se utvrđuje na temelju podnesenih zahtjeva za davanje prava na korištenje komunalnog veza (u daljnjem tekstu: zahtjev) prema sljedećim kriterijima:

 1. namjeni za koju se plovilo koristi;
 2. mjestu prebivališta, odnosno sjedištu podnositelja zahtjeva (vrijedi za sve eventualne suvlasnike plovila);
 3. razdoblju u kojem podnositelj zahtjeva ima plovilo iz zahtjeva u vlasništvu ili korisništvu;
 4. broju vezova koje podnositelj zahtjeva već koristi;
 5. plovilo do veličine najviše 8m.

Bodovanje se vrši u skladu s tablicom u ovom članku, a ukupni zbroj bodova se zaokružuje na dvije decimale.

U slučaju jednakog broja bodova prednost se daje podnositelju zahtjeva koji ima manje komunalnih vezova već danih na korištenje, a ukoliko ih je jednako tad se prednost utvrđuje prema broju bodova ostvarenih unutar istog prvog prioritetnog kriterija koji čini razliku. Ako se ni tada ne utvrdi prednost, ista se daje podnositelju zahtjeva koji plovilo iz zahtjeva ima dulje u neprekidnom vlasništvu ili korisništvu.

Osobe koje su do sada imale sklopljene Ugovore o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari s Lučkom upravom neće automatski dobiti novi Ugovor nego će se kao i svi ostali za isti prijaviti putem objavljenog Javnog poziva te će na račun prethodno sklopljenog Ugovora ostvariti određen broj bodova u tablici niže.

 

Prioritet kod jednakog broja bodova

Kriterij

Broj bodova

1.

Gospodarska namjena: ribarski

250

2.

Gospodarska namjena: prijevoz putnika

250

3.

Za svaku navršenu godinu gledano unatrag neprekidnog prebivališta u općini/gradu u kojoj je luka (najviše 500 bodova)

50 po godini

4.

Za svaku navršenu godinu gledano unatrag neprekidnog vlasništva ili korisništva nad plovilom (najviše 250 bodova)*

25 po godini

5.

Za svaku navršenu godinu gledano unatrag neprekidnog prebivališta u mjesnom odboru u kojem je luka (najviše 100 bodova)

10 po godini

6.

Za svaku navršenu godinu gledano unatrag neprekidnog prebivališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji (najviše 100 bodova)

10 po godini

7.

Osobe koje su imale sklopljen Ugovor o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari s Lučkom upravom SDŽ

250 bodova

8.

Status branitelja

50 bodova

 

Dodatni vez

-20% po vezu

*Kod kriterija vlasništva plovila toleriramo period od maksimalnih 6 mjeseci bez plovila u vlasništvu (samo u slučaju promjene ili kupnje novog plovila). U trenutku podnošenja zahtjeva osoba mora imati plovilo u vlasništvu.

 1. Ograničenja i umanjenje zbroja bodova prema vrsti korisnika

Fizička osoba:

 1. može imati najviše jedan komunalni vez dan na korištenje;
 2. ukoliko podnese zahtjev, a već ima komunalni vez u lukama pod upravljanjem Lučke uprave SDŽ, zahtjev se neće uzeti u obzir;
 3. ukoliko se podnese više od jednog zahtjeva, u obzir će se uzeti samo prvi zaprimljeni.

      Pravne osobe i obrti:

 1. može imati dano u korištenje više od jednog veza u lukama pod upravljanjem Lučke uprave SDŽ;
 2. ukoliko podnese zahtjev, a već ima jedan ili više vezova u lukama pod upravljanjem Lučke uprave SDŽ, zbroj bodova ostvarenih zahtjevom umanjit će se za 20% za svaki stalni vez kojeg podnositelj već ima dan na korištenje;
 3. podnositeljima zahtjeva za više od jednog veza putem javnog poziva oduzima se 20% od ukupnog zbroja bodova za svaki prethodni zaprimljeni zahtjev.

Postupak za utvrđivanje Liste započinje objavom javnog poziva. Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama www.lusdz.hr Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

 

 1. Zahtjev za dodjelu komunalnog veza

Zahtjev za dodjelu komunalnog veza podnosi se dostavom čitko ispunjenog obrasca „Prijava za dodjelu komunalnog veza u luci Kaštel Stari“ uz svu potrebnu dokumentaciju na protokol Lučke uprave osobno, preporučeno poštom s naznakom „Javni poziv za dodjelu komunalnog veza u luci Kaštel Stari“ ili e-mailom na info@lusdz.hr s naznakom „Javni poziv za dodjelu komunalnog veza u luci Kaštel Stari“.

U propisanom obrascu za prijavu sadržana je i izjava podnositelja zahtjeva da je u svrhu javnog poziva i sklapanja Ugovora suglasan s prikupljanjem, obradom i objavom njegovih osobnih podataka na Listi, sve u skladu sa Zakonom o provedbi Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Zahtjevu se uz obrazac prijave, u svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva i broja brodova, prilaže i obvezna dokumentacija:

 1. Za fizičke osobe:
 1. fotokopija osobne iskaznice vlasnika plovila ili korisnika plovila (uključujući i suvlasnike);
 2. fotokopija plovidbene dozvole brodice ili upisnog lista plovila;
 3. potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva ne starija od 30 dana (uključujući i suvlasnike);
 4. ovjerena potvrda (izvadak iz upisnika) Lučke kapetanije o vlasništvu ili korisništvu nad plovilom ne starija od 30 dana, a u svrhu dokazivanja neprekidnog vlasništva ili korisništva nad plovilom;
 5. u slučaju suvlasništva nad plovilom javnobilježnički ovjerena suglasnost preostalih suvlasnika za dodjelu veza podnositelju zahtjeva ne starija od 30 dana;
 6. potvrda o statusu branitelja (ukoliko je posjeduje).

  Za pravne osobe i obrte:

 1. fotokopija osobne iskaznice odgovorne osobe pravne osobe ili vlasnika obrta;
 2. izvod iz sudskog registra ili obrtnog registra ne stariji od 30 dana;
 3. fotokopija plovidbene dozvole brodice ili upisnog lista plovila;
 4. potvrda Lučke kapetanije o vlasništvu ili korisništvu nad plovilom ne starija od 30 dana u svrhu dokazivanja neprekidnog vlasništva ili korisništva nad plovilom;
 5. u slučaju suvlasništva nad plovilom javnobilježnički ovjerena suglasnost preostalih suvlasnika za dodjelu veza podnositelju zahtjeva ne starija od 30 dana;
 6. potvrda o statusu branitelja (ukoliko je posjeduje).

U svrhu dodjele dodatnih bodova temeljem namjene plovila, podnositelj zahtjeva u plovidbenoj dozvoli brodice ili upisnom listu plovila mora imati navedenu odgovarajuću namjenu te u skladu s istom mora biti i registriran za obavljanje predmetne djelatnosti što dokazuje iz sudskog, odnosno obrtnog registra ne starijim od 30 dana te ovlaštenje za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova, malog obalnog ribolova te ribolovnog turizma, što dokazuje ovjerenom preslikom povlastice, odnosno ovlaštenjem izdanim u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju morsko ribarstvo ne starijim od 30 dana.

Postupak za utvrđivanje Liste započinje objavom javnog poziva. Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama www.lusdz.hr Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Javni poziv se raspisuje u trajanju od 29.prosinca 2022. do 19.siječnja 2023.

 1. Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu komunalnog veza

Prijave na javni poziv za dodjelu komunalnog veza u luci Kaštel Stari podnose se od 29.prosinca 2022. godine od 12,00 sati do 19.siječnja 2023. godine do 12,00 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i prijave dostavljene van roka neće se razmatrati.

 1. Rezultati Javnog poziva

Na temelju objavljenog bodovanja svakog zahtjeva, Lučka uprava će utvrditi prijedlog Liste koja sadrži:

 • redni broj podnositelja zahtjeva;
 • ime i prezime podnositelja zahtjeva;
 • mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva;
 • registracijska oznaka ili ime plovila podnositelja zahtjeva;
 • broj bodova po svakom od kriterija za svakog podnositelja zahtjeva;
 • ukupan broj ostvarenih bodova;
 • mjesto i datum utvrđivanja prijedloga Liste;
 • uputu o ostvarivanju prava na prigovor.

U Listi se ne navode podaci o zahtjevima koji nisu uzeti u obzir.

Prijedlog Liste se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskim stranicama www.lusdz.hr Lučke uprave, a u svrhu zaštite osobnih podataka ne objavljuju se podaci iz točki 2 i 3 stavka.

 1. Žalba

Na utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom vijeću u roku od 15 (petnaest) dana od dana javne objave prijedloga Liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Lučke uprave.

O prigovorima odlučuje Upravno vijeće čija je odluka konačna.

                                                                                                                            Ravnatelj
Domagoj Maroević, dipl.iur.

U Splitu, 28.prosinca 2022.godine

KLASA: 4-13-22-01001

URBROJ: 00-01-22-03