Objavljeno: 09. 03. 2023.
Kategorija: Novosti

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

Na temelju članka 58., a u svezi članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjela prihoda (NN 94/07), Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije 10.veljače 2023. donosi

 

PRIJEDLOG LISTE
ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

 

po javnom pozivu objavljenom 28.prosinca 2022., a sukladno dokumentaciji prikupljenoj do 19.siječnja 2023.

Prijedlog liste kao i broj bodova po svakom od kriterija iz poziva nalazi se u Prilogu 1.

U Listi u prilogu ne navode se podaci o zahtjevima koji nisu uzeti u obzir. Prijedlog Liste objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Lučke uprave SDŽ.

Na utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Lučke uprave SDŽ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prijedloga Liste.

Prigovori se upućuju poštom s naznakom „Prigovor na prijedlog liste za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari“ na adresu Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split.

O prigovorima odlučuje Upravno vijeće čija je odluka konačna.

 

U Splitu, 10.veljače 2023.
KLASA: 4-11-23-01001
URBROJ: 00-01-23-29

Ravnatelj

Domagoj Maroević, dipl.iur.