DRVENIK

Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju trajektnog pristaništa u luci Drvenik, što uključuje izradu studije utjecaja na okoliš, glavnog projekta i izvedbenog projekta.